Διαβάστε και αποδεχτείτε τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας

Διαβάστε τις πληροφορίες σχετικά με το Απόρρητο

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ti informiamo che i dati personali da te forniti saranno trattati da Residence Addaura s.r.l. con sede a Palermo in Lungomare Cristoforo Colombo, 4452 esclusivamente per l'evasione del tuo ordine di pagamento. In caso di contestazione degli addebiti effettuati dalla società emittente la tua carta di credito,  Residence Addaura s.r.l.  nel contesto del rapporto contrattuale in essere, potrà trasmettere alla suddetta società copia del Conto relativo all'addebito contestato. La Residence Addaura s.r.l. con sede legale a Palermo in Lungomare Cristoforo Colombo, 4452, è Titolare del trattamento dei tuoi dati personali.

In relazione al trattamento dei tuoi dati, potrai esercitare i diritti previsti dall'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Residence Addaura s.r.l. in qualità di titolare del trattamento, desidera informarLa che il D.Lgs. n. 196/03 "Codice Privacy" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

I dati qui raccolti, forniti per l'utilizzo dei servizi offerti da Residence Addaura s.r.l. (Booking), saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, previsti dal D.Lgs 196/03, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per l'invio di comunicazioni aziendali e per la divulgazione di attività promozionali della ns. azienda e non saranno soggetti a diffusione all'esterno.

1. I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento, mediante archiviazione automatizzata nel sistema informatico della Residence Addaura s.r.l., per inviarle comunicazioni relative alle proprie iniziative;

In relazione al trattamento dei Suoi dati, scrivendo a Residence Addaura s.r.l. in ogni momento potrà esercitare i diritti (richiesta di indicazione sull'origine dei dati personali, sulle finalità e modalità del trattamento; accesso, cancellazione, rettifica; opposizione al trattamento di dati personali che lo riguardano, etc.) specificamente previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03 e nelle modalità ivi contemplate.

Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους μας, για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κοινοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες στα τρίτα μέρη που αναφέραμε ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα μαζί σας μέσω e-mail (π.χ.: για να σας ζητήσουμε να δημοσιεύσετε γνώμη σχετικά με τη διαμονή σας και την εμπειρία ταξιδιού σας).

* Η αποδοχή είναι υποχρεωτική για την επεξεργασία του αιτήματος
Ένα ή περισσότερα πεδία δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά. Ελέγξτε και δοκιμάστε ξανά