Διαβάστε και αποδεχτείτε τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας

Διαβάστε τις πληροφορίες σχετικά με το Απόρρητο

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ti informiamo che i dati personali da te forniti saranno trattati da Agriturismo Masseria La Chiusa di Gabriella Ferrara & C snc, esclusivamente per l'evasione del tuo ordine di pagamento. In caso di contestazione degli addebiti effettuati dalla società emittente la tua carta di credito, Agriturismo Masseria La Chiusa di Gabriella Ferrara & C snc, nel contesto del rapporto contrattuale in essere, potrà trasmettere alla suddetta società copia del Conto relativo all'addebito contestato. Agriturismo Masseria La Chiusa di Gabriella Ferrara & C snc con sede legale in Via Ammiraglio gravina 2/A Palermo , è Titolare del trattamento dei tuoi dati personali. In relazione al trattamento dei tuoi dati, potrai esercitare i diritti previsti dall'art. 7 D. Lgs. 196/2003.


Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους μας, για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κοινοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες στα τρίτα μέρη που αναφέραμε ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα μαζί σας μέσω e-mail (π.χ.: για να σας ζητήσουμε να δημοσιεύσετε γνώμη σχετικά με τη διαμονή σας και την εμπειρία ταξιδιού σας).

* Η αποδοχή είναι υποχρεωτική για την επεξεργασία του αιτήματος
Ένα ή περισσότερα πεδία δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά. Ελέγξτε και δοκιμάστε ξανά